Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

01.12.2022 Biorąc pod uwagę osiągnięcie zakładanych wielkości wskaźników w większości zaplanowanych działaniach, po zasięgnięciu opinii lokalnej społeczności w postaci ankiet zebranych w trakcie organizowanych w roku 2022 imprez lokalnych, szkoleń i Walnych Zebrań Członków LGD, Zarząd LGD zdecydował , aby powstałe oszczędności i niewykorzystane środki z poszczególnych działań, przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy w poddziałaniu - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD – Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska. W przedsięwzięciu tym nie zostały w pełni osiągnięte zakładane wskaźniki z uwagi na wyczerpanie się środków.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD przekazuje ważną informację dla osób i innych podmiotów realizujących operacje w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - Beneficjent wraz z dokumentacją Wniosku o Płatność ostateczną powinien wykazać- poprzez złożenie pisemnej informacji ( np. notatka, w której został odnotowany fakt dokonania weryfikacji i jej wynik, stosowne oświadczenie, itp.) – że wybrany przez niego wykonawca robót/dostawca usług lub towarów został zweryfikowany w oparciu o rejestr udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji : https:/www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami a także w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia 765/2006 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia269/2014 i nie jest objęty sankcjami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. 2022 poz 835, z późn. zm.). Powyższa informacja powinna być podpisana przez uprawnioną osobę i w sposób jednoznaczny określać wynik ww. weryfikacji.

Modern building

W dniu 08 listopada 2022 r. podczas XXXVIII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu: Podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności mieszkańców obszaru LGD

Poniżej znajdują się...

Modern building

W dniu 08 listopada 2022 r. podczas XXXVIII , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Poniżej znajdują się listy operacj...

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. o godz. 17.00. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3.

Plant, which blurs into the distance

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działanie :

Przedsięwzięcie nr 2.2.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik produktu- 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.

oraz

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych., szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych