Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyniku przeprowadzonych w roku 2022 i 2023 naborów, została osiągnięta wielkość większości zakładanych wskaźników. W kilku działaniach pozostały nierozdysponowane kwoty oszczędności. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, z pozostającej w dyspozycji kwotę 15 066,30 euro przeznaczono na Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z uwagi na fakt brakującej 1 szt. wskaźnika w tym działaniu.

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. o godz. 16 00 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3

Szanowni Państwo.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2023 r. nasze Biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Modern building

W dniu 13 marca 2023 r. podczas XLI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez s...

W dniu 13 marca 2023 r. podczas XLI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD

w ramach Wewnętrznej Ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, prowadzi monitoring realizacji rzeczowej ( osiągnięcie zakładanych wskaźników) oraz realizacji finansowej podejmowanych działań. W tym opracowaniu przedstawiamy zakres przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, zrealizowanych w okresie od 07.2016 r. do 12.2022 r.