Stowarzyszenie

O Stowarzyszeniu


Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD powstało w marcu 2006 roku z inicjatywy sześciu gmin Powiatu Miechowskiego. Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w I i II schemacie programu Leader. Obecnie stowarzyszenie liczy 96 członków – osoby fizyczne i 7 samorządów gminnych i starostwo powiatowe w Miechowie, ponadto trzy organizacje pozarządowe są członkami naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie skupia przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na rozwoju obszarów wiejskich. W ramach działalności statutowej stowarzyszenia została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju do roku 2007 i druga strategia na lata 2007 - 2013. W latach 2007 - 2013 wydaliśmy na realizację zadań ok. 7 500 000,00 zł były to zadania realizowane w ramach PROW takie jak: Różnicowanie, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa Wsi i Małe Projekty.

Koncepcja programu Leader jest uzupełnieniem innych programów europejskich i krajowych. Działania w ramach Leadera mogą na przykład aktywizować i mobilizować lokalne zasoby poprzez wspieranie projektów przedrozwojowych (takich jak studia diagnostyczne i studia wykonalności czy też kreowanie inicjatyw lokalnych), które zwiększają możliwość dostępu i wykorzystania przez te obszary nie tylko środków w ramach inicjatywy Leader, lecz również innych źródeł finansowania swego rozwoju (np. szersze programy unijne oraz krajowe programy rozwoju wsi i rozwoju regionalnego). Podejście Leader pomaga również tym sektorom i kategoriom odbiorców, którzy nie otrzymują żadnego wsparcia lub jedynie wsparcie ograniczone w ramach innych programów realizowanych na obszarach wiejskich, takich jak działalność kulturalna, poprawa środowiska naturalnego, restaurowanie obiektów architektonicznych i zabytkowych, turystyka wiejska, poprawa relacji między producentami i konsumentami, itd. Dotychczas wnioskodawcy złożyli ponad 400 wniosków uzyskując pomoc finansową w wysokości ponad 4 800 000,00 zł

Władze Stowarzyszenia

Dokumenty Stowarzyszenia