Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju


Umowa Ramowa na realizację LSR

Plan Komunikacji:

Realizacja Budżetu poddziałania 19.4

Plan szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura LGD

Raport z ewaluacji zewnętrznej