Wsparcie przygotowawcze 2023-2027

Wsparcie przygotowawcze

logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD na lata 2023-2027. Dokument do pobrania

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 01.06.2023 r. (drogą mailową miechowjaksa@home.pl, telefonicznie: 41 38 349 43 lub w biurze LGD - Miechów, ul. Janów Dolny 17)


Dane diagnostyczne w zakresie potencjału rozwojowego w latach 2016 - 2020

Raporty o sytułacji społeczno-ekonomicznej gmin:

RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Miechów gmina miejsko-wiejska 1208053 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Charsznica gmina wiejska 1208012 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Kozłów gmina wiejska 1208032 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Gołcza gmina wiejska 1208022 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Książ Wielki gmina wiejska 1208042 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Słaboszów gmina wiejska 1208072 21-11-2022
RAPORT Sytuacja społeczno-ekonomiczna Racławice gmina wiejska 1208062 21-11-2022

ANKIETA KONSULTACYJNA - Zdecyduj o przyszłości! - wypełnij ankietę
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla gmin Powiatu Miechowskiego . W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak Państwo (instytucje/organizacje) oceniacie obecną kondycję gmin oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, by przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej). Odpowiedzi będą w pełni anonimowe i posłużą jedynie do zbiorczych analiz.

Link do ankiety

ZAPROSZENIE

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów na Konferencje gminne dotyczące konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej działalności w ramach podejście LEADER programu PROW 2023-2027, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie i włączenie się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Naszego regionu.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach od 10.10.2022 do 19.10.2022 zgodnie z zamieszczonym poniżej Harmonogramem spotkań.

W programie Konferencji: wspólnie określimy mocne i słabe strony obszaru gminy, a następnie najważniejsze lokalne przedsięwzięcia do realizacji w najbliższych latach.

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety - dostępną tutaj:

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej LGD - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o dalszych pracach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju i możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji.

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W październiku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania. Spotkania odbyły się w następujących gminach:

W spotkaniach wzięło udział ponad 120 osób, byli to m.in. mieszkańcy gminy, władze i pracownicy samorządowi, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych (m.in. KGW, OSP) oraz przedstawiciele LGD.

Spotkania przeprowadzono w otwartej, partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony obszaru gminy oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Dyskusja koncertowała się wokół wyzwań rozwojowych m.in. w następujących obszarach:

 • rozwój przedsiębiorczości lokalnej;
 • wykorzystanie potencjału rolnictwa;
 • aktywizacja społeczna – rozwój infrastruktury oraz wyposażenia obiektów;
 • aktywizacja społeczna – wsparcie dla działań aktywizacyjnych i integracyjnych (warsztaty, zajęcia, imprezy kulturalne itp.);
 • wsparcie grup w trudnej sytuacji, m.in. dzieci i młodzieży, seniorów, bezrobotnych;
 • wsparcie działań organizacji pozarządowych jako ważnego aktora lokalnego, w tym KGW i OSP;
 • infrastruktura kultury, rekreacji, turystyki, ochrona zabytków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i dużą aktywność oraz pracownikom z urzędów gmin, którzy współorganizowali nasze spotkania!

Zachęcamy do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i wpływu na kierunki wydatkowania środków europejskich w Państwa lokalnej społeczności. Wystarczy wypełnić, krótką ankietę dostępną tutaj: ankieta

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej LGD - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji.

logotypy%20STOPKA_B

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

 1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych [co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu]
 2. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowane na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów
 3. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności [planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy] Forma i wysokość pomocy Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:
  • pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej
  • druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR. W celu rozliczenia operacji należy:
 4. zrealizować Plan Włączenia Społeczności
 5. zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR
 6. przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

wsp

09 czerwca 2022 Włodzimierz Mielus Prezes Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD odebrał z rąk władz wojewódzkich umowę na kwotę 74 tys. zł. Przekazane środki finansowe stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze i pozwolą sfinansować nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Umowy wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło.

Pozyskane środki posłużą poszczególnym LGD do opłacenia wydatków związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Chodzi tu o koszty przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań, potrzebnych do złożenia wniosku w naborze zaplanowanym na jesień tego roku. Co ważne, w trakcie przygotowania dokumentu LSR grupy będą musiały m.in. przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w każdej z gmin, której ma dotyczyć dana strategia. Są także zobowiązane do prowadzenia strony internetowej zawierającej pełne informacje o procesie konsultacji i sporządzaniu strategii.

Pieniądze na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego. Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, po raz pierwszy w Małopolsce, będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ok. 74 mln euro (równowartość ok. 330 mln zł) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski – 60 mln euro (równowartość ok. 270 mln zł). Łącznie, na działania realizowane w ramach podejścia LEADER w Małopolsce w nowej perspektywie zostanie przeznaczone 134 mln euro (ponad 600 mln zł).

– To dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego lokalne społeczności zostaną zasilone tak znaczącymi środkami, które będą mogły zostać przeznaczone na projekty rozwojowe poszczególnych miejscowości, małych przedsiębiorców, rozwój lokalnych organizacji typu KGW, OSP, kluby sportowe i inne – mówi marszałek Witold Kozłowski. – Warto podkreślić, że jest to druga największa pula środków w kraju przeznaczona na wielofunduszowy rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie, będzie to pierwszy raz, gdy w Małopolsce strategie LSR będą wielofunduszowe, finansowane zarówno z Programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak i z programu regionalnego – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs na wybór nowych LSR zostanie ogłoszony prawdopodobnie w październiku br. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kończy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.