Zaproszenie na Walne Zebranie członków

Zaproszenie na Walne Zebranie członków

ZAPROSZENIE
Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. o godz. 15 30 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przedstawienie porządku obrad .
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (01.06.2023).
 5. Informacja Prezesa Zarządu z działalności stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
 6. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2023
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2023
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.
  W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 16.00.
  Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Previous Post Next Post