Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

szkolenie

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2023.

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2024 r. tj. /wtorek / w sali konferencyjnej Stowarzyszenia, ul. Janów Dolny 17/3 - od godz. 15:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Stowarzyszenia, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy również do uczestnictwa naszych wnioskodawców. Podczas warsztatu, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływała na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniały swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniały się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarczał wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów były przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o Raport z realizacji LSR, a także dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia. W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do końcowej realizacji LSR w 2024 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Previous Post Next Post