Jaksa LGD

08.02.2017

Ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji 
w Naborze  wniosków   1/2017

  

1.Należy sprawdzić czy wniosek i biznesplan jest wypełniony na aktualnym formularzu oznaczonym  symbolem   2z 

2. W dokumentach aplikacyjnych w zakładce NABORY zamieszczono tabele pomocnicze do wyliczeń finansowych w Biznesplanie a także uzupełnione  Informacje o wypełnianiu biznesplanu przekazane przez ARiMR 

3. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Trzeba także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

4. Do pierwszego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji.

5. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie
z dziurkami na grzbiecie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów (bez koszulek)  ).

6. Załączniki  powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji VII  wniosku "Informacje o załącznikach";

 7. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

8. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

9. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

10. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.