Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD przekazuje ważną informację dla osób i innych podmiotów realizujących operacje w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - Beneficjent wraz z dokumentacją Wniosku o Płatność ostateczną powinien wykazać- poprzez złożenie pisemnej informacji ( np. notatka, w której został odnotowany fakt dokonania weryfikacji i jej wynik, stosowne oświadczenie, itp.) – że wybrany przez niego wykonawca robót/dostawca usług lub towarów został zweryfikowany w oparciu o rejestr udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji : https:/www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami a także w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia 765/2006 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia269/2014 i nie jest objęty sankcjami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. 2022 poz 835, z późn. zm.). Powyższa informacja powinna być podpisana przez uprawnioną osobę i w sposób jednoznaczny określać wynik ww. weryfikacji.

logo

Raport Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD z realizacji LSR - stan na 21.12.2020.

I . Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeprowadzono w grudniu 2016 r. oraz w grudniu i styczniu roku...